A jho bude zničeno přítomností Pomazaného! Izajáš 10:27 
 
     

Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala ten Boží dar, a kdo je ten, který

ti říká: ‚Dej mi napít,‘ žádala bys ty jeho, a dal by ti živou vodu.“

„Pane, nemáš ani, čím bys čerpal,“ namítla žena, „a studna je

hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec

Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z ní pil, i jeho synové a

jeho dobytek.“ „Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit,“

odpověděl Ježíš. „Kdo se však napije vody, kterou mu dám já,

nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane

pramenem vody tryskající k věčnému životu.“

Jan 4:10-14 (B21)

Vítejte v církvi Oáza!

Přirozený, nespasený člověk nemá, čím by čerpal ze studnice Boží

lásky. Studnice Boží lásky je stále plná a čerstvá, ale mnozí po

lásce hladovějí až k smrti, protože lásku hledají ve vyschlých

studnách. Pouze znovuzrozený duch je schopen svobodně čerpat

ze studnice lásky Boží. Pozemská studna lásky je zakalená,

špinavá nebo zcela vyschlá. Díky oběti na kříži máme pozvání

svobodně pít z oceánu Boží lásky.

Váš v Kristu, Festus Nsoha

 

 

 


Navštivte nás:  

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist