A jho bude zničeno přítomností Pomazaného! Izajáš 10:27 
 
   

Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale

jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je

zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se

vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit

Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech,

chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a

hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu

našeho Pána Ježíše Krista.

Efezským 5:15-20 (B21)

Vítejte v církvi Oáza!

Jedním z hlavních znamení či plodů života naplněného Duchem je

vděčnost. Srdce, které přetéká díkůčiněním neustále zpívá a

vytváří melodii, mluví v žalmech a získává moudrost k porozumění

Pánově vůli. Tím vykupuje vzácný čas, který by jinak mohl

být promrhán špatnými rozhodnutími a v neznalosti Boží vůle.

Buďme vděční a radujme se z té veliké milosti, kterou nás Bůh na kempu zahrnul.

Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist